ក្រុមហ៊ុនផលិតសន្លឹកដំបូលភីអេសភី - ប្រទេសចិនផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រផលិតសន្លឹកដំបូលភីអេសភី