អ្នកផលិតសន្លឹករឹងដែលផលិតដោយកុំព្យូទ័រ - ចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រផលិតសន្លឹករឹងភីសស៊ីចិន