អ្នកផលិតសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រច្រើនជាន់ - អ្នកផ្គត់ផ្គង់សន្លឹកនិងប្រហោងកុំព្យូទ័រភីងខេនស៊ីធី