អ្នកផលិតសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រជញ្ជាំងបីជញ្ជាំង - អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រផលិតសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រភី។ ស៊ី។ ជញ្ជាំងបីប្រទេសចិន