ក្រុមហ៊ុនផលិតសន្លឹករឹងកុំព្យូទ័រភីតធ័រ - អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រសន្លឹកកុំព្យូទ័រថេបភីតចិន