ក្រុមហ៊ុនផលិតសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រភីលីស្ទីនចិន - អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រភីស្តាគ្រីស្ទីន