ក្រុមហ៊ុនផលិតសន្លឹកផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិចហ្វាយ - ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រអេចអេហ្វអេចអេហ្វអិលអេសអិល