ក្រុមហ៊ុនផលិតសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រជញ្ជាំងបួនជញ្ជាំង - អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សន្លឹកកុំព្យូទ័រភីសស៊ែល ៤ ជញ្ជាំងចិន