អ្នកផលិតសន្លឹកប្រហោងឃេនឃ្វីកុំព្យូទ័រ - អ្នកផ្គត់ផ្គង់សន្លឹកនិងហុនហាន់ធ័រកុំព្យូទ័រចិន