ក្រុមហ៊ុនផលិតសន្លឹកប្រហោងកុំព្យូទ័រភ្លោះជញ្ជាំង - ប្រទេសចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សន្លឹកកុំព្យូទ័រប្រហោងកុំព្យូទ័រភ្លោះ