ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះសាំងវិច - ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រផលិតបន្ទះសាំងវិចចិន