ក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែប - អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រផលិតដែកថែបចិន